Hanan Ben Ari – Ima Im Haiti

Hanan Ben Ari – Ima Im Haiti Chords and Lyrics

Artist : Hanan Ben Ari
Song : Ima Im Haiti

[Verse 1] : 
  Dm     C
v'shoov oto nigun
     Gm      Bb
sh'sharet li pa'am shir ehress
     Dm       C
hoo mitnagen balev machzir d'varim
  Gm
meesham
     Dm     C
sham el mool oto hayam
     Gm      Bb
c'sh hacholot hayoo li bayit
    Dm        C
v'haroochot lach shoo sh'anlo
  Gm
levad

[Pre Chorus 1] : 
     Bb      C
v'at hechzakt li et ha yad
     Gm     Dm
amart habet el hashamayim
      Bb     Am      Gm
hevtacht sh'yam yavoh v'od nashoov lechan

[Chorus] : 
Dm       C
ima im haiti yachol rak
 Am      Bb  C
l'rape et ha gagua
     Dm          C
hazeechronot od sofrim et ha moach
    Gm      Bb
ha ahava lo neetzchah gam lo ha ruach
Dm        C
ima im haiti yachol rak
  Am         Bb   C
l'ha amin lach v'lo livroach
      Dm           C
ha lev nivgad hoo lo noten li livtoach
     Gm         Bb
rak ha nigun od noten li ha coach

[Verse 2] : 
  Dm     C
v shoov oto nigun
   Gm       Bb
ba chol shana bakayitz
    Dm        C
b'chamomot g'delim p'rachim c'toomim
   Gm
c'mo az
      Dm      C
gam hay'ladim prachoo l'at
     Gm     Bb
kimat coolam hikmu bayit
     Dm         C
rak ha shemot shel ha r'choovot zochrim
     Gm
mah sh'ganaz

[Pre Chorus 1] : 
     Bb      C
v'at hechzakt li et ha yad
     Gm     Dm
amart habet el hashamayim
      Bb     Am      Gm
hevtacht sh'yam yavoh v'od nashoov lechan

[Pre Chorus 2] : 
      Bb       C
zocheret sharnu mool heichal
      Gm     Dm
im esch kachech yerushalayim
     Bb     Am      Gm
tza aknu yom yavoh v'od neshoov lesham

[Chorus] : 
Dm       C
ima im haiti yachol rak
 Am      Bb  C
l'rape et ha gagua
     Dm          C
hazeechronot od sofrim et ha moach
    Gm      Bb
ha ahava lo neetzchah gam lo ha ruach
Dm        C
ima im haiti yachol rak
  Am         Bb   C
l'ha amin lach v'lo livroach
      Dm           C
ha lev nivgad hoo lo noten li livtoach
     Gm         Bb
rak ha nigun od noten li ha coach