The Band From Rockall – Luaidh

The Band From Rockall – Luaidh Chords and Lyrics

Artist : The Band From Rockall
Song : Luaidh

[Intro] : A F#m A F#m

[Bridge] : 
A   F#m A   F#m
Luaidh,   luaidh
A   F#m A    F#m
Luaidh,   O luaidh

[Verse 1] : 
A  F#m A      F#m  
'Nuair a chunnaic mi thu
A  F#m A        F#m
'Nuair a dhùisg mi bho'm bhruadar

[Chorus] : 
D   E  A A7sus4   
'S a' mhadainn ùr '   
D  E     A  A7sus4
s a' dearrs' a' ghrian
D       E   F#m
O cha robh mi fada smuaintinn
D      E    F#m
Gum b'e seo gaol mo mhiann

[Verse 2] : 
A   F#m  A       F#m
'Nuair a dh' aithnich mi do chliù
A   F#m A       F#m
'Nuair a chunnaic mi do shùilean
A   F#m  A        F#m
'Nuair a dh' fhairich mi do bhlàths

[Chorus] : 
D    E   A  A7sus4 
Cha robh ni air talamh
D E   A  A7sus4
a dh' iarrainn
D  E  F#m  
An toil agam 
D  E  F#m
uil' air bàrr

[Link] : A F#m A F#m

[Bridge] : 
A   F#m A   F#m
Luaidh,   luaidh
A   F#m A    F#m
Luaidh,   O luaidh

[Instrumental] : D  E  A  D  E  A  
         D  E7  F#m D

[Chorus] : 
D       E      A    A7sus4
Bhon t-earrach gu teas an t-samhraidh
D       E      A   A7sus4
Gu'n reothadh aig deireadh bliadhn'
D       E      F#m
Daonnan bidh do cridhe a' bualadh
D  E   F#m
Gaol mo mhiann

[Chorus] : 
D   E  A A7sus4 D  E     A  A7sus4
'S a' mhadainn ùr 's a' dearrs' a' ghrain
D       E    F#m
O cha robh mi fada smuaintinn
D      E    F#m
Gu b'e seo gaol mo mhiann
D   E     F#m
   Gaol mo mhiann

[Outro] : 
A   F#m    A     F#m 
'Nuair a dhùisg mi bho'm bhruadar